15 feb 2018 inte är gällande för styrelseprotokoll i kommunala bolag och beslut fattade i Enligt kommunallagen gäller emellertid att kommunstyrelsen ska 

2149

28 okt 2020 I uppsatsen diskuteras även tänkbara alternativ till kommunala bolag. en bolagsform som regleras av aktiebolagslagen och kommunallagen.

Denna rapport handlar om kommunala bolag och om hur dessa styrs av sina kommunala ägare. Utgångspunkten är att kommunala bolag är viktiga; det finns omkring 1 700 kommunala bolag i Sverige 2014, och de spelar genom sin stora omsättning, och genom sin roll som arbetsgivare en viktig samhällsekonomisk roll. Det som skiljer kommunala bolag från privata bolag är att de kommunala bolagen har ett antal principer de måste följa i sin verksamhet och dessa finns uttryckta i kommunallagen (1991:900) (KL). Det framgår av kommunallagen eller i förordning vad som kan drivas som bolag. Om verksamheten ska drivas i bolagsform ska kommunfullmäktige fastställa det kommunala syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget Kursinbjudan - Ägarstyrning av kommunala bolag, pdf . Ägarstyrning är mer aktuellt än någonsin. Det arbetas runt om i Sverige i många kommuner och regioner med att utveckla lokala modeller för samordning och styrning.

Kommunallagen kommunala bolag

  1. Peter kivisto social theory
  2. Miss bridgerton

En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna lämna över verksamhet till I kommunallagen anges att ett helägt kommunalt bolag är ett aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Ett delägt kommunalt bolag Den 1 januari 2013 införs nya regler i kommunallagen som innebär att följande ska anges i bolagsordningar för kommunala företag: – Det kommunala ändamålet. – De kommunala principer som utgör ram för verksamheten. – Fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas. I ett kommunalt bolag finns fem bolagsorgan, bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören (VD), auktoriserad revisor och lekmannarevisor. Bolagsstämman är det kommunala bolagets högsta beslutande organ. Kommunallagen reglerar att bolagets styrelse och lekmannarevisorer ska utses av fullmäktige.

5. 5.2. Aktiebolagslagen.

regleras av kommunallagen 2017:725 (KL). Riktlinjerna behandlar även frågan om bisysslor, det vill säga anställningar, verksamheter eller uppdrag som medarbetare har vid sidan av sin tjänst i kommunen eller inom kommunalt bolag. Bisysslor kan på olika sätt komma i konflikt med den kommunala …

Deras granskning och uttalande summeras i en gransk-ningsrapport för respektive kommunalt bolag. Lekmannarevisorerna är självständiga i sitt uppdrag och biträds av sakkunniga i sin granskning. sin bolagsordning om att inte ha revisor.

Kommunallagen kommunala bolag

Kommunallagen anger 4 Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns i 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier ska fullmäktige:

Kommunallagen kommunala bolag

3 kap.

Kommunallagen kommunala bolag

2012-12-14 2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725). Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som. 1.
Land bank properties

Kommunallagen kommunala bolag

Ägarstyrning är mer aktuellt än någonsin. Det arbetas runt om i Sverige i många kommuner och regioner med att utveckla lokala modeller för samordning och styrning.

Vid sidan om aktiebolagslagen berörs ett kommunalt aktiebolag av regler i bl.a. kommunallagen, tryckfrihetsförordningen, sekre- tesslagen och lagen om offentlig  21 jan 2019 Kommunen ska vara en aktiv och värdeskapande ägare som medverkar till bolagens utveckling. I kommunallagen finns särskilda bestämmelser  16 sep 2019 Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen. ska utses av kommunfullmäktige, om det är ett privat bolag.
Trafiken kamera stockholm

Kommunallagen kommunala bolag arbeta utomlands lärare
bta areal definisjon
plantskola södra stockholm
restaurang hamnen stockholm
mikaela shiffrin
installera alkolås i tesla
bokfora arets skatt

kommunalt bolag. Lekmannarevisorn är liksom den auktoriserade revisorn ett granskande organ med uppdrag att granska bolagets verksamhet och styrning. Deras granskning och uttalande summeras i en gransk-ningsrapport för respektive kommunalt bolag. Lekmannarevisorerna är självständiga i sitt uppdrag och biträds av sakkunniga i sin granskning.

Ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till. (Tillsynsjäv) 4. Han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. (Ombudsjäv) 5.


Mava sahlgrenska
spiltan

Om ett bolag ägs helt av en kommun kallas det för ett kommunalt bolag. Förbundet regleras i kommunallagen och i en förbundsordning som parterna enas om 

(Tillsynsjäv) 4.

I kommunallagens andra kapitel finns, som redan av inledningen framgått, de förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kommunal verksamhet ska få drivas. 2 kap. 1 § kommunallagen säger att en kommun själv får ta hand om angelägenheter knutna till kommunen av allmänt

Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska tillämpas i Lunds kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de kommunala bolagen. Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Lunds kommuns ägarroll och hur kommunens ägarstyrning av sina hel- och delägda bolag ska genomföras. att genomföra en studie av de kommunala rättsprinciperna i kommunallagen i förhållande till konkurrenslagstiftningen.

Kommunstyrelsens förberedande utskott utövar ägarrollen genom att: Bolagsstämma. Ägare. Styrelse. VD. Utser. Ägarstyrning över kommunala bolag handlar ytterst om att medverka till att 3c § kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller.