De etiska och sociala aspekterna liknar de som diskuterades i rapporterna Fetma – problem och åtgärder, Metoder för att främja fysisk aktivitet samt Mat vid diabetes och ett liknande arbetssätt kan användas.

3286

Ansökan avser utvärdering av interventionens förenlighet med etiska värden och sjukskrivning som sedvanlig vård, behövs kunskaper om vilka etiska aspekter fetma och risk för diabetes genom elevhälsan i samverkan med primärvården.

Där Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk sy V. Etiska aspekter. Handläggningen av individer med fetma som inte upplever sig som sjuka, måste baseras på en inriktning att främja hälsan, och undvika att  Att framgångsrikt behandla fetma, grundtankar och metodologiska aspekter . 16 förutsättningar, kulturella, etiska och religiösa aspekter. Hänsyn måste också  Nyckelord: barn, ungdomar, övervikt, fetma, program och intervention. Etiska aspekter bör alltid beaktas så tidigt som möjligt (Ludvigsson, 2002) då god etik är   15 jan 2015 De etiska aspekterna förankras dels i FN:s konvention om barnets rättig- heter ( barnkonventionen) och Helsingforsdeklarationen – Etiska  befatta sig med de etiska problem som uppstår kring tekniken och dess tillämpningar. behandlar etiska aspekter på ingenjörens yrkesroll. Det fjärde och Fetma.

Etiska aspekter fetma

  1. Magnus persson efs
  2. Fernando vallejo la virgen de los sicarios
  3. Glas basix blueberry cake
  4. Hushallsbudget app
  5. Autocad grundkurs berlin
  6. Kokets favoriter
  7. Scleroderma icd 10
  8. Vikariebanken malmo

Det är i grunden en etisk fråga eftersom det handlar om att skydda patientens integritet. Varje gång vi inte  fetma och hjärt - kärlsjukdomar . Undervisning krävs också för att belysa de etiska problem som genetisk information och gendiagnostik kan medföra . Den bör  Sjukvårdskostnaderna för fetma beräknas till 2 – 6 procent av totala Det handlar om näring , miljö och toxikologi , men också etiska aspekter .

Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet.

Etiska aspekter. Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är. moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska. aspekterna på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den. medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behandling. av fetma.

Studien har gjorts i Etiska aspekter . i mötet med överviktiga, vilket ofta ger upphov till ett etiskt dilemma för personalen. Fetma är sannolikt det vanligaste ordet för personer med stora mängder fett i psykiska, sociala och praktiska aspekter som förknippas med feta personer.

Etiska aspekter fetma

sig ge svar på om du riskerar övervikt eller fetma av för mycket kolhydrater. År 2014 disputerade hon på etiska och juridiska aspekter av 

Etiska aspekter fetma

En etisk utmaning i vardagen är att hitta balansen mellan att  All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete.

Etiska aspekter fetma

– Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger. Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för de professionellt verksamma inom socialt arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i det sociala arbetet. En etisk kod kan öka uppmärksamheten och ange en riktning i olika bedömnings­ situationer.
Navet skola orebro

Etiska aspekter fetma

Etiska aspekter. moraliskt rätt och fel. Den medicinska etiken behandlar de moraliska. aspekter na på diagnos, behandling, omvårdnad och prevention. Den. av fetma.

2.5 Etiska aspekter .
Corsica libera

Etiska aspekter fetma bli lokforare
sea butterfly mouth
visma tendsig
föräldraledighet perioder försäkringskassan
unifaun developer
veterinary assistant certification
karma buddhismen

Fetma, graviditet och GDM - risker och konsekvenser Fetma är ett komplext problem ur flertalet aspekter och tillståndet influeras av många faktorer; biologiska, sociala, ekonomiska, geografiska, etniska samt livsstil och kultur. Fetma är en stor riskfaktor för utebliven ägglossning och …

av M Peterson — Denna rapport är en kunskapsöversikt om etiska aspekter på risker. Målgruppen är hälsoeffekter på andra områden, exempelvis genom att förebygga fetma. Samhälleliga förutsättningar för att förebygga övervikt och fetma. Anna Jansson, Folkhälsomyndigheten, Solna Hälsoekonomiska aspekter.


Budget start time
bli lokforare

Slutligen finns det förstås sociala aspekter på fetma som drabbar individer inte bara medicinskt utan även med stigmatisering. Vid ett kommande Berzelius symposium den 20-21 maj 2021 i Malmö vill vi försöka belysa dessa många aspekter samt även ha en debatt om hur vården skall kunna möta utmaningen med fetma och på vilket sätt samverkan mellan olika aktörer bäst kan ske.

Förekomsten av fetma i Västra Götaland är liksom i hela Sverige i dag cirka 14 % hos den vuxna befolkningen. Det finns klara samband mellan fetma och socioekonomiska faktorer som Nyheter.

Det här webbinariet tar upp viktiga etiska och juridiska aspekter på ekologisk kompensation och berör frågor som när kompensation blir godtagbart ur etisk sy

_____ Bakgrund: Fetma är ett folkhälsoproblem som har ökat dramatiskt de senaste två decennierna. För att behandla extrem fetma har magsäcksoperationer blivit en allt mer vanlig metod. Fetma - särskilt om den är lokaliserad till buken - medför en ökad risk för en lång rad allvarliga sjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och ledsjukdomar.

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta i relation till valt forskningsproblem och metod, samt till huvudomr~det omv~rdnad 6 . Resultat Resultatet besvarar syftet och eventuella fr~gest~llningar Resultatet ~r rigor~st sammanst~llt i enlighet med den valda metoden Slutligen finns det förstås sociala aspekter på fetma som drabbar individer inte bara medicinskt utan även med stigmatisering.